Kursy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

Podstawa prawna
Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:
Cel szkolenia
Rodzaje szkolenia
Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:
Kurs podstawowy – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.
Przedmiotowy zakres szkolenia
Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
  • Psychologii.
  • Metodyki nauczania.
  • Prawa o ruchu drogowym.
  • Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
  • Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
  • Technika i taktyka jazdy
  • Praktyka instruktorska
  • Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć praktycznych
Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

Liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

Egzamin wewnętrzny
Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym)
 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.
Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 – art. 34 ust.1),,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 – art. 82 ust. 2 pkt 1
 • kserokopię prawa jazdy,